Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Betaling en facturering

1.1
Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgeverij De Muze aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop Uitgeverij De Muze met de uitvoering van een bestelling begint.

1.2
Alle prijzen van Uitgeverij De Muze zijn uitgedrukt in euro’s. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door Uitgeverij De Muze geleverde goederen en diensten komen ten last van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Uitgeverij De Muze van invloed zijn, kan Uitgeverij De Muze doorberekenen aan de klant.

1.3
Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Uitgeverij De Muze op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

1.4
Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Uitgeverij De Muze gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%. Daarnaast is Uitgeverij De Muze gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het Uitgeverij De Muze vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien verstande dat de door de klant te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tussentijds aan de klant toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

1.5
Uitgeverij De Muze is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

1.6
Door Uitgeverij De Muze verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Uitgeverij De Muze het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

1.7
Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel

1.8
Uitgeverij De Muze behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

1.9
Bij bestellingen via de webshop van Uitgeverij De Muze heeft de klant het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van de koop en eventuele reeds ontvangen producten te retourneren. Reeds gedane betalingen zullen worden gerestitueerd.

Niet ontvangen wat u verwachtte?

Neem contact met ons op via info@uitgeverijdemuze.nl.